رشد زياد باكتريها(Excessive bacteria):

در سيستمهاي غشايي CA و PA در صورت تزريق مقدار كم مواد بايوسايد در آب خوراك، امكان رشد مواد بيولوژيك وجود دارد، اين وضعيت خصوصاً زمانيكه سيستم بطور پيوسته در سرويس نباشد و نواحي مرده درون آن بوجود آيد، تشديد مي گردد. اگر رشد مواد بيولوژيك كنترل و شستشو نشود، مواد بيولوژيك كل سطح غشاء را فرا گرفته و نواحي زيادي را مسدود خواهد كرد و در نتيجه آن افت فشار سيستم زياد خواهد شد. با ادامه و عدم درمان اين وضع، مسير عبور جريان از ميان خواهدرفت. اين شرايط همچنين سبب آسيب مكانيكي غشاء هم مي‌شود. برخي انواع ويژه باكتري باعث تخريب غشاء CAمي‌گردد. در صورت وجود نواحي مرده در اين نوع غشاء و عدم حضور ماده بايوسايد تخريب غشاء تسريع خواهد شد. در گذشته تصور مي شد كه كه اين نوع باكتري سلولز را از تركيب سلولز استات جدا و بعنوان خوراك مورد استفاده قرار مي دهد. ليكن امروزه به اين نتيجه رسيده اند كه اين باكتري در اطراف خود يك ناحيه PHپايين بوجود مي آورد و رشد باكتري در آن ناحيه انجام مي شود. با وجود محدوده با PH پايين در نتيجه رشد اين باكتري غشاء CA هيدروليز باعث كاهش شديد دفع نمك و افزايش نرخ جريان محصول مي گردد. با بروز اين مشكل باكتريها به همه جاي سيستم غشائي سراي نموده و به صورت فراگير به همه مدولهاي پايين دست هجوم مي آورند. به همين دليل ابتدا مدولهاي انتهايي سيستم دچار تخريب غشاء مي شوند. اگر يك سيستم غشايي CA دچار فولينگ باكتريايي شد. بايد در اولين فرصت نسبت به تميز كاري، شستشوي سيستم شيميايي و ضد عفوني نمودن آن اقدام شود. گاهي اوقات رشد مواد بيولژيك يك غشاء ديناميك روي غشاء اصلي عمل نموده و دفع نمك غشاء معيوب را افزايش مي دهد. در اين حالت تا قبل از شستشوي بايو فيلم از سطح غشاء ميزان خسارت وارده به آن مشخص نمي شود. براي جلوگيري از رشد يا رشد مجدد مواد بيولوژيك پس از شستشوي ذيل را رعايت كنيد: – براي سيستمهاي غشائي CA مواد بايوسايد را در آب خوراك زياد كنيد. مثلاً با تزريق پيوسته كلر يا محلول هيپوكلريد مقدار كلر آزاد را بالاتر از ppm 1 نگهداريد تا رشد باكتريها با مشكل مواجه شود. – در صورت عدم امكان انجام مرحله قبل، بصورت شوك و دفعي از كلر زياد براي غشاء CA و پر استيك اسيد براي غشاء PA و CA براي مدت كوتاهي استفاده كنيد. – زمان كاركرد پيوسته سيستم را افزايش دهيد. در حداقل شرايط مطلوب بايد يك واحد R.O 70% اوقات در سرويس باشد. – هرگز به سيستم اجاره خارج از سرويس بودن بدون پر بودن از مواد بايوسايد براي بيش از دو روز ندهيد. – سيستم پيش تصفيه را مطابق اصول بهداشتي ضد عفوني كنيد. اين نواحي سيستم پيش تصفيه شامل: تانكهاي ذخيره سازي و بستر فيلترها مي باشد. تانكها و فيلترها را هرگز بطور كامل تخليه نكنيد يا حول آنها يك سيركولاسيون دائمي آب برقرار كنيد. همچنين از ميزان تزريق مواد بايوسايد به اب خام خوراك سيستم R.O توسط شهرداري (در صورت استفاده از منبع آب شهري ) اطمينان حاصل كنيد.

درباره ADMIN

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *