بخش فنی

باکترهای در آب

رشد زياد باكتريها(Excessive bacteria): در سيستمهاي غشايي CA و PA در صورت تزريق مقدار كم مواد بايوسايد در آب خوراك، امكان رشد مواد بيولوژيك وجود دارد، اين وضعيت خصوصاً زمانيكه سيستم بطور پيوسته در سرويس نباشد و نواحي مرده درون آن بوجود آيد، تشديد مي گردد. اگر رشد مواد بيولوژيك كنترل و شستشو نشود، مواد […]

PH بالاي آب خوراك

PH بالاي آب خوراك : در سيستم هاي غشايي CA اكثر موارد نياز به تنظيم PH با تزريق اسيد مي باشد. اين كار نرخ هيدروليز غشاء را كاهش مي دهد. در سيستم با غشاء فيلم نازك PA هيدروليز غشاء رخ نمي دهد. اين موضوع باعث شده برخي از سيستمهاي R.O با غشاء PA حتي بدون […]

حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA :  حضور كلر آزاد يا ساير مواد اكسيد كننده قوي در آب خوراك R.O با غشاء پلي آميد سبب حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA و سبب تخريب يكنواخت اين نوع غشاء مي گردد. البته عموما مواد اكسيد كنندۀ موجود در آب خوراك بيشترين تخريب را روي […]

تزريق بيش از حد اسيد : اسيد به دو دليل به آب خوراك سيستمهاي R.O  تزريق مي شود. نخست به دليل جلوگيري از تشكيل رسوبات كربنات كلسيم روي غشاء هاي پلي آميد و سلولز استات و دوم به خاطر كاهش نرخ هيدروليز غشاء هاي سلولز استات در سيمتهاي غشائي ‍CA، تزريق مقدار مناسب اسيد بسيار […]

سنسورهای فشار آب

سنسورهاي فشار: براي بهره برداري موفق از يك سيستم R.O اندازه گيري دقيق فشار هاي مختلف سيستم بسيار ضروري مي باشد. اندازه گيري هاي فشار يكي از شاخص هاي كنترل گرفتگي و تشكيل رسوب روي سطح غشاء يا ايجاد پديده كاناليزه شدن روي سطح غشاء مي باشند. عدم دقت و صحت مقادير قرائت شده از […]

كاليبراسيون دستگاههاي اندازه گير ميزان جريان :                                                                         معمولا كمترين توجه به كاليبراسيون دستگاههاي اندازه گير ميزان جريان مي شود. در طي راه اندازي، اگر مقادير قرائت شده معقول بود آنرا دقيق فرض نموده و تا خرابي كامل آن يا اختلاف شديد با واقعيت توجهي به آن نمي شود. كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري جريان براي […]

اندازه گيري “هدايت الكتريكي” و “درصد دفع نمك” : براي جمع آوري اطلاعات لازم براي تعيين درصد دفع نمك در يك ترين R.O،اندازه گيري “هدايت الكتريكي” و “درصد دفع نمك” مورد احتیاج مي باشند. غالبا اين كار به طور پيوسته و بوسيله يك يا دو اندازه‌گير هدايت الكتريسيته انجام مي‌شود. اين مقادير برمبناي micromhose/cm يا […]

تعمیر و نگهداری دستگاه های تصفیه آب

نگهداري از سیستم R.O در زمان خارج از سرویس از سرويس خارج بودن طولاني Long time R.O out of service) : R.O) زماني كه سيستم R.O براي مدت طولاني (بيش از دو روز) خارج از سرويس باشد، سيستم در معرض فولينگ قراردارد و نگهداري از سیستم R.O در زمان خارج از سرویس اهمیت میبابد . همچنين در […]

دستور العمل روند شستشوي شيميايي سیستم تصفیه آب

دستور العمل روند شستشوي شيميايي سیستم R.O : تانك سيستم شستشوي شيميايي را با آب محلول R.O پر كنيد. سيستم R.O را بطور كامل تخليه كنيد. مطابق دستور العمل هاي سازندگان محلولهاي شيميايي را در تانك تهيه نمائيد و با همزن يا سيركولاسيون محلول بوسيله پمپ مواد شيميايي آنرا بصورت كاملاً محلول در آوريد. حتي المقدور محلول شستشوي […]